앙꼬코인

Latest

💡 Latest Notice

Latest Posts

The meme contest with a total prize of 11 billion ANKO has begun.

It will only be published if it passes review. Once posted, you will receive a participation prize. There is also a reward for 100 users who left appropriate ratings and comments.

Go to contest >>

Multilingual optimization is in progress.

Language-specific expressions may be strange during the process.

Withdrawals are ongoing and will continue.

Have fun selling ANKO

KYC will start soon

you can do it if you want. If your withdrawal is declined, you can solve it with KYC

ANKO sale announcement will be made in a few days

Progress on this has been delayed due to other work (multilingual feature tweaks, meme contests, withdrawals, etc.). Please wait a bit.

 • 기존 모든 인출 KYC 없이 허용
 • 향후 KYC 통과 유저는 더 많은 ANKO획득/인출 가능하게 될 거에요.
 • All existing withdrawals will be accepted without KYC.
 • Users who pass KYC in the future will be able to acquire/withdraw more ANKO

Below is an existing notice.

.

.

🇺🇸EN

A way to prevent abusing and not reduce rewards. I’ve been thinking a lot for several months. Won’t my head break? Unanswerable worries… I don’t want to do KYC

We can’t drag this issue any further. I will present a conclusion. Policy may change. (Hopefully that won’t change.)

 • You can still withdraw ANKO without KYC in the future.😀
 • 1 user is allowed only 1 account.
 • Multiple account withdrawal requests will be rejected. (How to filter multiple accounts is not disclosed, but trust ANKO for being pretty smart)
 • Blocked accounts and rejected withdrawals can be re-requested through KYC.
 • If you want, even regular users can do KYC. (It’s okay not to)
 • Users who pass KYC will be upgraded. Additional benefits will be provided. (KYC function will be updated in January.)

We are starting this policy today.
All withdrawals requested yesterday will be refunded tonight. Please request again. 🙏

The rules for using anko have been updated. >> Rules of Use


🇰🇷 KO

10월부터 답 없는 고민을 너무 많이 했습니다. 어뷰징을 막으면서도 ANKO보상을 줄이지 않을 수 있는.. 앙꼬는 더 이상 이 문제로 고민하면 안 되요. 이제 이에 대한 결론을 제시드립니다. 어쩌면 정책이 다시 바뀔지도 모르겠지만 안 바뀌길 기원하면서..

 • 기존처럼 KYC 없이 인출은 앞으로도 가능합니다. (KYC없음.. 야호!*_*)
 • 1명의 유저에겐 1개의 앙꼬홈피 계정만 허용됩니다.
 • 다계정 활동이 감지되면 해당 계정들은 차단 및 인출 거절됩니다. 검증 방법은 묻지 말아주세요. 앙꼬가 생각보다 꽤 똘똘하게 감지하겠지~ 라고 걍 믿어 주십쇼.
 • 인출이 거절되거나 차단된 계정들은 KYC를 통해서 재요청 가능.
 • 다른 분들도 KYC는 필수는 아니지만 하고 싶으시면 하실 수는 있습니다. KYC를 통과하면 추가 혜택이 있을 것 입니다. (KYC 요청기능은 1월중 업데이트)

오늘부터 이 정책을 시작합니다. 어제~오늘 요청된 인출건은 모두 환불처리 됩니다. 오늘 밤 이후에 다시 요청해 주시면 감사하겠어요. (_ _)

앙꼬 이용규칙이 업데이트 되었습니다. >> 앙꼬 이용규칙

수요일 아침 출첵으로 하루를 시작합니다~~
가족분들 오늘 하루 안전운전 하세여~~

감기 조심하시고
오늘도 즐거운 하루 되세여~~

쌀쌀 한 기온으로 시작한
아침이네요 하지만 엄청 화창한
아침을 알리는 햇살이 눈부시네요
이햇살처럼 오늘도
밝고 조은일들만 가득하셔요

4월1일 앙꼬 1주년을 앞두고
앙꼬가 서서히 기지개를 켜고 있다.
이번 1주년에 앙꼬가 얼마나 크게 포효를 지를지 기대된다.
그 포효 소리에 놀라면 안된다.
놀라지 말라고 미리 귀뜀 하는거다.
오늘도 1주년 생각하면서 즐겁게 지내자!!

집착에서 벗어나려면,
특별히 할 수 있는 일은 없다.

그것은 우리의 마음 가짐에 달려 있다.

‘행복해지기 위해서는……가 필요해’ 라는
말의 함정에 빠지면 안 된다.

무언가를 기다린다거나,
찾고 있다면 편안하게 마음을 먹자.

그것을 위해서 할 수 있는
모든 것을 하고 나서

자신에게 말하라.

“그것이 아니라도 행복할 수 있다.”

거기에 대해
잊어버리고 지내다 보면
대개는 좋은 결과가 찾아올 것이다.

Chào ngày mới.nay trên áp ankocoin có thông báo bán sớm là sao vậy moi người

Trong crypto luôn có những bất ngờ và không tưởng, và Anko cũng sẽ không ngoại lệ, hãy theo đuổi đến cối cùng để tìm ẩn số, phần thưởng luôn dành cho người xứng đáng.

ANko anko anko anko anko anko anko anko anko anko anko anko anko anko anko anko anko anko anko anko anko anko anko

사랑과 은혜가 함께하는
화요일 좋은아침 입니다
오늘도 하고자하는 일들이
술술 잘풀리는기분좋은 하루가 되시고 언제나항상
건강과 행복이 가득한
상쾌한 하루 되세요 !

어제 파월 의장의 중요한 발언이 있었습니다. 비둘기 매파를 섞은 발언으로 사람들을 헷갈리게 하긴 했지만, 비둘기적 발언으로 해석 하면서 미국 증시가 큰폭으로 상승 마감 했습니다. 국내 증시에도 코인엗고 긍정적인 요인으로 작용을 할겁니다. 언제까지 금리 인상이 우리의 발목을 잡지는 못할겁니다. 이제는 막바지에 온 만큼 모두들 힘내시고 오늘 하루도 성투 하시길 바라겠습니다. 화이팅!

We need level 10 puzzle 🔥🔥 Reward : 10Million Anko

세계경제포럼은 말한다
우리가 직면한 중장기적 위험요인이 무엇인가?

단기적으로는 우크라이나 전쟁으로 인한
식량공급 문제, 물가상승, 에너지 공급위기 등
생활비 위기가 가장 큰 위험
그 외 단기 위험요인으로는 자연재해 및
이상기후 현상(2위),
지정학적 대립(3위)
기후변화 완화 실패(4위) 등이 포함

장기적으로 가장 빠르게 악화되는 위험은
기후변화 완화 실패로 나타났으며
상위 10개 위험에 환경과 관련된 위험 6개 포함
지정학적 대립, 자연재해와 이상기후, 기후변화 완화 실패 등 9개 요인이 단기・장기 상위 10위
내에 공통으로 포함

어떤 위험이 도사리고 있는 지를 알고
위기가 잘 극복되기를 바란다.

Hj

Chào buổi sáng. Chúc cộng đồng ankocoin ngày mới tốt lành

벌써 한주가 반이갔네
왜이리 날짜가 잘 갈까
오늘은 많이 따뜻해졌다
운동하러 가야겠다

지금 앙꼬를 로그인하니 첫화면에 앙꼬 *퍼블릭세일*이라고 떠있네요 앙코 코인을 쉽게 확보할수있는 좋은 기회가 되겠네요 좋은일 있기를 기원합니다!

서울 갈꺼라고 아침일찍 창원으로 왔는데 좀 일찍해서 글을 올려본다
무사히 잘 갔다 와야 하는 마음으로.

우리나라 참 좋은 나라 입니다.
복 받은 나라 입니다.
이런 나라에 사는게 복 입니다.
복 받은 나라, 한국에서 앙꼬와 함께 즐겁게 지냅시다.

Public Sale / 퍼블릭 세일

2023-02-07

💸