앙꼬코인

Other,Spam,AD

기도하실거면 여기서 하세요… 인생철학 논하고 싶으신 어르신들은 여기서..

Latest notice

Category post

안녕하세요 추석연휴동안 고행다녀오시
느라 고생들많으셨습니다 편한밤되세요
앙꼬화이팅 💕 굿밤되세요

Chuc moi nguoi ngay dau tuan luon vui ve, hanh phuc, thanh cong…..

💞💚👉Chúc dự án thành công rực rỡ, Anko sẽ bay lên mặt trăng sớm nhất….

♡비 오는 날에 마시는 커피 한잔♡

이렇게 비가 오는 날엔
창가에 기대어 마시는
따뜻한 커피 한잔이 좋다

유리창을 쓰다듬는 빗줄기가
지난 날 그 사람의 손길이 되어
들고있는 잔을 꼭 쥐게 하면서

한모금 천천히 입안에 모으면
온몸에 퍼지는 따스함으로 인해
저절로 나오는 가벼운 허밍

보고픈 이의 향기 였을까
지나간 이의 속삭임이 였을까

커피향은 가슴으로 파고 드는데..

목 안으로 삼킬때의 긴장은
첫마디를 꺼내기가 어려웠던
첫사랑의 고백이 되어

지그시 감은 눈 앞으로
희미한 얼굴이 빗소리와
함께 찾아온다

이래서 비가 오는 날이면
나만의 지난날과 함께 할수 있는
따뜻한 커피 한잔이 좋다

~오광수 님의 글 (옮긴 글)~

♧10월을출발하면서♧

9월이 가면
10월이 옵니다.

사람 사람마다
한달씩 달이가고 날이 갑니다.

모두 먼 길 걸으면서
한달쯤 쉽게 보내는 것 같지만 그안에 많은 이야기가 있는지
나는 잘 모릅니다.

한달이 아니라
하루인들 한 시간인들
얼마나 열심히 살고 있는지
고맙다는 말을 하고 싶습니다.

알고 있는 사람이야
알아서 알지만
모르는 사람이 더 고맙습니다.

어디에선가
누군가를 위해 애태우며 살아가는 당신을 사랑합니다.

10월에는
좋은 햇빛 받으면서
마음이 밝아지는 기쁨이
잘된 사과 밭의 사과처럼

삶의 가지가지마다
주렁주렁 매달렸으면 합니다.

추석날 제부도가서 맛있는 회를먹고
처음으로 행복감을 느겼어요
모두 한가위 잘보내셨나요 편한밤되세요
앙꼬화이팅 💕 💜 💏

💋💕💙👉Thời gian thấm chót mây trôi
Thều quá mấy trục đã ngoài sáu mươi…..nhanh quá, thời gian không đợi một ai.

오늘은 출근했어요 놀고 다녔더니
피곤하네요 모두 추석 잘 보내셨겠지요
즐거운하루되세요
앙꼬화이팅 💕 💜 💏

♧10월을출발하면서♧

9월이 가면
10월이 옵니다.

사람 사람마다
한달씩 달이가고 날이 갑니다.

모두 먼 길 걸으면서
한달쯤 쉽게 보내는 것 같지만 그안에 많은 이야기가 있는지
나는 잘 모릅니다.

한달이 아니라
하루인들 한 시간인들
얼마나 열심히 살고 있는지
고맙다는 말을 하고 싶습니다.

알고 있는 사람이야
알아서 알지만
모르는 사람이 더 고맙습니다.

어디에선가
누군가를 위해 애태우며 살아가는 당신을 사랑합니다.

10월에는
좋은 햇빛 받으면서
마음이 밝아지는 기쁨이
잘된 사과 밭의 사과처럼

삶의 가지가지마다
주렁주렁 매달렸으면 합니다.

행복의 향수

내가 행복하기 위해서는
다른 이도 행복해야 합니다.
다른이와
상관없이
나만의 행복이란 존재하지 않기 때
문 입니다.

행복은 소유가 아니라 관계
에서 찾아옵니다. 다른이를
행복하게 하면 내가 행복하고,
내가 행복하면 다른 이도 행복합니다.

자식이 행복하면 부모가 행복하고 아내가 행복하면
남편이
행복합니다.
이웃이 행복하면 우리 집도
행복하고,
고객이 행복하면
회사가 행복합니다.

다른 사람을 행복하게 하십
시오.
그러면 행복의 향기가 내게로 돌아와 나도
그 향기에 젖을 것입니다.

사랑이 있기에 기다림이 있고
그 기다림이 있기에 행복
인 것을…

기다림이 있는 행복한 나날
되세요

3일쉬고 오늘 출근이네요 일년주 2번만
3일쉬고 매달 2일박에 못쉬는 신세
모두 편한밤되세요
앙꼬화이팅 💕 💜 💏

3일쉬고 오늘 출근이네요 일년주 2번만
3일쉬고 매달 2일박에 못쉬는 신세
모두 편한밤되세요
앙꼬화이팅 💕 💜 💏

하루

소중한 당신의 하루가
가을 하늘처럼 푸르르고

가을 들꽃처럼 향기롭고
가을 열매처럼
따듯한 마음 담아

사랑의 향기를 느낄 수 있는
좋은 일만 가득하기 바랍니다

행복의 향수

내가 행복하기 위해서는
다른 이도 행복해야 합니다.
다른이와
상관없이
나만의 행복이란 존재하지 않기 때
문 입니다.

행복은 소유가 아니라 관계
에서 찾아옵니다. 다른이를
행복하게 하면 내가 행복하고,
내가 행복하면 다른 이도 행복합니다.

자식이 행복하면 부모가 행복하고 아내가 행복하면
남편이
행복합니다.
이웃이 행복하면 우리 집도
행복하고,
고객이 행복하면
회사가 행복합니다.

다른 사람을 행복하게 하십
시오.
그러면 행복의 향기가 내게로 돌아와 나도
그 향기에 젖을 것입니다.

사랑이 있기에 기다림이 있고
그 기다림이 있기에 행복
인 것을…

기다림이 있는 행복한 나날
되세요

“한가위 보름달”

해마다,
음력 팔월 보름날 이면,
두둥실 달이 뜬다.

온 세상 어둠을 밝히는,
환한 보름달 뜬다.

살아가는 일이 힘들어도,
쉬이 울지 말라고,
속상하고,
걱정되는 일이 많아도,
마음 편하게 먹으라고,

넉넉한 모양의
둥그런 보름달이
떠 오른다.

깊어가는 가을,
구슬픈 풀벌레 소리도,
그 푸근한 달빛에 젖어들면,
더는 외롭지 않다.

온가족이 모여
즐겁고 풍요로운
추석명절을 보내시길 기원합니다.
감사합니다.
고맙습니다.

“2023년의 추석” https://m.blog.naver.com/PostView.nhn?blogId=6744100&logNo=223220046198&navType=by

این کتاب به‌جای ارائۀ یک پاسخ یا فرمول برای اصلاح اشتباهات، شما را در مواجهه با چرخۀ باطل ای‌کاش‌ها یاری می‌کند و تفکر، احساسات و مسیر زندگی‌تان را هدایت می‌نماید. می‌توانید بسته به لغزش‌های خود در طول روز، در هر یک از فصل‌های این کتاب غوطه‌ور شوید. این اثر به شما یادآوری می‌کند لغزش نباید حتماً دردناک باشد، می‌تواند سرگرم‌کننده هم باشد. می‌توانیم یاد بگیریم، احساسات خود را بررسی کنیم و حتی به احساس نشاط و سرزندگی برسی

오늘 제부도 갈때 유리바닥 케이불카
타고 갔네요 난생첨 타보는것이라 엄청
신기하기도학 즐겁웠네요
건너와세 회시장에서 싱싱한 괌어우럭
매운탕물회를 정말 맛있어 행복그자체..
앙꼬화이팅 💕 💜 💏

오늘 제부도 갈때 유리바닥 케이불카
타고 갔네요 난생첨 타보는것이라 엄청
신기하기도학 즐겁웠네요
건너와세 회시장에서 싱싱한 괌어우럭
매운탕물회를 정말 맛있어 행복그자체..
앙꼬화이팅 💕 💜 💏

앙꼬 성장의 지름길은 무엇일까요.
앙꼬가 태어난지도 어언 1년6개월이 다되어 가는군요.
앙꼬도 이제 가격상승으로 성장발전 할때가 되지않았나요.
앙꼬 코인 1억개의 가격이 한화 1만원도 안된다고 합니다.
아무리 무료 코인이라고 하여도 1년 5개월 동안 열심히 체굴 했건만 1만5천원
이라니 허무하네요.
비트 코인도 탄생 초기에 게임머니로 무료로 주었지만 지금에 와서는
대장주로 자리 잡았습니다만 앙꼬 개발자님과 운영진 께서는 좋은 묘책이
있으리라 믿습니다.
앙꼬 열심히 체굴 홍보할테니 가상화폐의 선두에 자리매김할수있도록
노력하여 주십시요.
오늘도 열심히 앙꼬 체굴 할렵니다.

추석날 제부도 나들이 너무재미좋았어요
케블카 타고 와서 회먹고 정말 재미있고
행복만점을 느끼고 왔어요 모두 추석
잘 보내셨나요 ?보름달이 너무크내요
앙꼬화이팅 💕 💜 💏

추석날 제부도 나들이 너무재미좋았어요
케블카 타고 와서 회먹고 정말 재미있고
행복만점을 느끼고 왔어요 모두 추석
잘 보내셨나요 ?보름달이 너무크내요
앙꼬화이팅 💕 💜 💏

💖✌👉Kính Chúc cộng đồng crypto đón tết trung thu vui vẻ, nhiều niềm vui, ấm áp bên gia đình và tối rước đèn với bé yêu.

Chuc moi nguoi ngay moi nhieu suc khoe, thanh cong va vui ke kiem dc nhieu tien….🤭🤭🤭

Ôi vòng quay may mắn
Chúc bạn may mắn lần sau.

즐거운 한가위

앙꼬너님들~
즐거운 추석 보내세요 :)